پزشکان ایرانی در آلمان :

( 5-3 )  پزشکان ایرانی در آلمان :

نوع تخصص

نام پزشک

آدرس

پزشکان عمومی

دکتر نادر حیدری

Cannstatterstr.47
70734 Feldbach/Stuttgart
Telefon: 0711-589003

چشم پزشکان

دکتررویا امیری

Neckarstr.71
73728 Esslingen
Telefon: 0711-3517730

پزشک زنان

دکتررضایی


Bockgasse 38
73525 Schwebish Gmund
Telefon: 07171929820

پزشک دهان و دندان

دکتر الهام عابدیان


Poststr.34
69115 Heidelberg
Telefon: 06221-22516

پزشک داخلی

دکتر سینا لطفی تبریزی

Poststraße 1
75172 Pforzheim Innenstadt
Telefon: (07231)4279387

روان پزشکان

دکتر رضا قطبی


Klinikum München Pasing

Steinerweg. 5

81241 München

Tel: 089 88922628

ارتوپد

دکتر روبرتو خاتمی


Nymphenburger Straße 178
80634 München
Telefon: 089 16 80 10